I Region Skåne kopplar man samman cykling och kollektivtrafik.
Johan Raustorp.
Artikel

”En väldigt stor potential”

2018-05-03

Fler ska ta cykeln till busshållplatsen eller tågstationen. Det är målsättningen med det enorma arbete som Region Skåne drar i gång under våren.
– Vi vill koppla samman cyklande med hela resandekedjan. Det har inte gjorts på det här sättet tidigare, säger Johan Raustorp, strateg för hållbara transporter på Region Skåne.

Sedan våren 2017 har Region Skåne en cykelstrategi där kopplingen mellan cykling och kollektivtrafik pekas ut som en prioriterad fråga. Förhoppningen är att det arbete som drar i gång under våren ska öka såväl cyklandet som kollektivtrafikresandet.
   – Vi ser en väldigt stor potential i den kombinationen. Undersökningar visar att det mest effektiva sättet att öka kollektivtrafikåkandet på är att göra det smidigare att cykla till knutpunkterna. Det säger sig lite av sig själv, eftersom det går snabbare att cykla än att gå och att det ökar upptagningsområdet för kollektivtrafiken, säger Johan Raustorp.

En utmaning för Region Skåne är bristen på kunskap om vilka cykelkopplingar som finns till knutpunkterna och hur dess kvalitet ser ut. Ett första steg är därför att se över alla regionbusshållplatser och järnvägsstationer i Skåne för att identifiera brister och föreslå förbättringar.
– Först måste vi hitta bristerna, därefter kan vi börja åtgärda dem. Något som kommer att ta många år. Men enligt en studie skulle bättre cykelkopplingar kunna öka kollektivtrafikresandet i Skåne med 2,5 procent eller 4 miljoner resor.

Kopplingen mellan cyklande och kollektivtrafik har annars till stor del handlat om att kunna ta med sig cykeln på bussen eller tåget. Något som bland annat Svensk cykling har argumenterat för i olika debattinlägg.
Den möjligheten finns i Skåne, men i varierad grad beroende på transportmedel. Samtidigt, säger Johan Raustorp, är det faktiskt inte något som efterfrågas av de flesta cykelpendlare. Det framkom i en undersökning som Region Skåne genomförde för något år sedan.
– Det man kan se bland svaren är att man främst vill ta med cykeln i rekreations-syfte, det vill säga oftast turister, men inte i lika hög grad för arbetspendling, säger han.

Cykling har inte alltid varit en lika prioriterad fråga för Region Skåne. Det är först under de senaste tio åren som ämnet på allvar har dykt upp på a-gendan för att successivt stärkas.
– Den regionala planeringen har mest handlat om bil-vägar och kollektivtrafik. Cykelvägar har inte varit en lika självklar del och det är heller ingen som har tittat på det förrän nu. Men när man väl börjar göra det, ser man att det är en självklarhet.

De åtgärder som tidigare har gjorts för att göra kollektivtrafiken snabbare och smidigare har varit inriktade på själva färdmedlet – exempelvis bussen eller tåget.
Men, menar Johan Raustorp, det är inte där som den största potentialen finns.
– Om vi ordnar bättre kopplingar mellan cykelvägar och knutpunkter ökar också resandet med kollektivtrafiken. Vi ser inte bara till busskörfältet, utan till hela resan. 

Text: Johan Larsson
Foto: Shutterstock, Anton Westholm


Superstråk i Skåne – senast 2030

Hög standard, få korsningspunkter och byggda för lite högre hastigheter. Med inspiration från Supercykelstierna i Danmark har Region Skåne identifierat flera starka stråk för främst cykelpendling i Skåne.
– Där finns en stor del av nätet färdigt redan i dag men vi vill rusta upp allt så det är färdigutbyggt till 2030. Många sträckor kommer dock att ha en bra standard före dess, säger Johan Raustorp.