Artikel

Minskad skaderisk med fler cyklister

2017-11-10

Vid interaktioner mellan cyklister och andra trafikanter läggs ofta skulden på cyklister. I en studie VTI tagit fram visar resultaten på att det görs felaktigt. Det är snarare tvärtom – cyklister bidrar sällan till att komplicerade interaktioner uppstår.
– Vi tror att en bra infrastruktur för cyklister minskar risken för skador, säger Jenny Eriksson, utredare på VTI.

 Med syftet att studera hur cykelflödet påverkar olycksrisker har forskare på VTI utgått från tre delstudier. Färdmedelsval och destinationsval, skaderisker för olika olyckstyper samt observation av interaktioner mellan olika trafikanter.
– Vad vi kan se är att ju fler cyklister desto mindre blir skaderisken, sett till andelen cyklister. Högst skaderisk är det i blandtrafik, där motorfordon och cyklister samsas om samma utrymme. Däremot är den lägre där det finns minst en cykelväg in i en korsning. Vid de tillfällen flera cyklister korsade en väg tillsammans skedde dock färre interaktioner och vi kunde även påvisa att skaderisken minskade, säger Jenny Eriksson, som projektledde studien.

Vid interaktioner med andra trafikanter får ofta cyklister skulden. Studien visar däremot att det sällan är cyklisten som gjort fel.
– Vanligaste anledningen till att det blir en allvarlig interaktion är enligt studien att bilister inte visar företräde i korsningar, trots grönt ljus för cyklister, samt när gående befinner sig på cykelbanor. Däremot visade det sig att vid de tillfällen flera cyklister korsade en väg tillsammans skedde färre interaktioner mellan trafikslagen.

Den vanligaste interaktionen var mellan cyklisterna och det var mer vanligt i samband med upphinnande än vid möte, även då flödet var i princip detsamma i båda riktningarna.
– En rimlig förklaring kan vara att trafikanterna fick ögonkontakt vid möte och på så sätt kunde undvika en konflikt. När konflikt uppstod mellan cyklister och fotgängare berodde det oftast på att fotgängaren gick på cykelbanan.

– Med fler, bättre och bredare cykelbanor tror vi att fler skulle cykla. Det skulle också minska skaderisken för cyklisterna. Singelolyckor med cykel sker oftast på cykelbanor som är ojämna, där halkrisken är stor eller där det står dåligt markerade betongsuggor. Prioriterar kommunerna underhåll och infrastruktur skulle både skaderisk och olyckor minska ännu mer för cyklister.

Text: Johan Fransson
Foto: Shutterstock